ضیافت افطاری اتاق تهران با حضور اعضای هیات مدیره تشکل‌های اقتصادی - 1398/03/01