همایش ملی تشکل‌های اقتصادی، راهبران توسعه - 1398/05/23