مراسم امضای قرارداد راه اندازی مدرسه کسب و کار - 1398/06/02