نوزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران- عکس :اتاق تهران - 1387/09/12