ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - دوره نهم - 1398/06/26