هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - دوره نهم - 1398/07/30