افتتاح تالار امیرکبیر توسط اتاق تهران در دانشگاه شهید بهشتی - 1398/08/19