سفر هیات تجاری اتاق تهران به چین - بخش دوم - 1398/08/25