مراسم تقدیر از واحدهای نمونه استان تهران از منظر رعایت استاندارد - 1398/09/10