مراسم معرفی و تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران - 1398/10/10