بیستمین نشست هیات نمایندگان- عکس ها : اتاق تهران - 1387/10/10