مراسم اختتامیه اولین نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دستی نفت - 1398/11/16