بازدید رئیس اتاق تهران از مرکز توزیع کالاهای مورد نیاز کادر درمان - 1399/01/13