اقدامات اتاق بازرگانی تهران درجهت صیانت از سلامت کارکنان و ارباب رجوع در مقابله با کرونا - 1399/01/31