مراسم افتتاحیه پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار - 1399/03/10