نوزدهمین نشست صبحانه اتاق تهران با حضور وزیر نفت. عکس ها : اتاق تهران - 1387/10/15