نشست با اعضای هیات مدیره انجمن روابط عمومی ایران در اتاق تهران - 1399/05/01