مراسم امضای تفاهم نامه موسسه آموزش اتاق تهران با انجمن روابط عمومی ایران - 1399/05/22