مراسم اختتامیه سومین جشنواره فرهنگی امین الضرب - 1399/06/03