هفدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - دوره نهم - 1399/08/27