مراسم معرفی و تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران - 1399/12/04