پنجمین مراسم اهدای نشان و تندیس کارآفرینی امین‌الضرب - 1399/12/12