آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران.عکس ها : لیلا عروجی و اتاق تهران - 1387/12/13