نشست صبحانه با وزیر کار و امور اجتماعی - 1387/12/26