بیست و پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران- اتاق تهران - 1388/02/15