نشست صبحانه با وزیر بازرگانی. عکس : اتاق تهران - 1388/02/28