بیست و ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - 1388/05/13