بیست و هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران- عکس : اتاق تهران - 1388/06/11