بیست و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - عکس : اتاق تهران - 1388/07/14