بیست ونهمین نشست نمایندگان اتاق تهران-12آبان 1388 - 1388/08/12