مصاحبه رئیس اتاق بازرگانی تهران در خصوص رشد اقتصادی 1394 - شبکه پنج - 1394/07/28