سخنرانی پروفسور محمد هاشم پسران در دومین نشست راهبردهای اقتصاد ایران در اتاق تهران - 1394/08/06