سرمایه گذاری آلمانی ها در ایران از زبان رئیس اتاق تهران|شبکۀ تهران - ۱۲ آبان ۹۴ - ۱۸:۳۰| - 1394/08/13