نشت فعالان اقتصادی با وزیر نفت در اتاق تهران [شبکه یک- 1 دی ۹۴- 14:۰۰] - 1394/10/02