گفت وگوهای واحد مرکزی خبر با مقامات ایرانی و دانمارکی در حاشیه نشست مشترک اقتصادی دانمارک و ایران - 1394/10/15