نشست هیات تجاری چک در اتاق تهران - شبکه خبر - 1395/01/29