چهاردهمین نشست دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق تهران (شبکه دو - 20:30) - 1395/02/22