همایش توسعه همکاری های اقتصادی سوریه در اتاق تهران - اخبار سراسری شبکه یک - 1397/07/29