پنجمین همایش روز جهانی مبارزه با فساد/ حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران - 1398/09/13