نسخه چاپی به اتمام رسید


    عنوان کتاب:  دانشنامه اکونومیست

    تاریخ انتشار:    زمستان 1399

نویسنده: فیلیپ کاگن، جوسی ریلیپ، جفری کار، جان پریدو، سایمون رایت
مترجم: کاوه شجاعی
قیمت کتاب:
قیمت برای اعضاء:
مسابقه ی اطلاعات عمومی، به سبک معتبرترین مجله اقتصادی جهان
[دریافت فایل الکترونیکی]