نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1399/01/10
شماره قانون 1478
عنوان قانون تعیین قیمت عرضه داخلی نفت کوره
متن کامل قانون:
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1399/01/06 هیات وزیران درخصوص "تعیین قیمت عرضه داخلی نفت کوره" طی نامه شماره ۱۴۷۸ مورخ 1399/01/10 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
 
منبع: پايگاه ملي اطلاع رساني قوانين و مقررات کشور 
 

ارسال دیگاه:

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
میزان رضایت از قانون نظری ندارم        کم        متوسط        زیاد
نظر