نوع قانون قانون و دستورالعمل
محل صدور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تاريخ 1399/03/11
شماره قانون 99/64445
عنوان قانون تعیین میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور
متن کامل قانون:
دستورالعمل مربوط به تعیین میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور طی نامه شماره 99/64445 مورخ 1399/03/11 توسط اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ابلاغ شد.
 

ارسال دیگاه:

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
میزان رضایت از قانون نظری ندارم        کم        متوسط        زیاد
نظر