نوع قانون قانون و دستورالعمل
محل صدور سازمان تامین اجتماعی
شماره قانون 40
عنوان قانون ماده‌ ۴۰ قانون تامین اجتماعی
متن کامل قانون:
در صورتی‌ که‌ کارفرما از ارسال‌ صورت‌ مزد مذکور در ماده‌ ۳۹ این‌ قانون‌ خودداری‌ کند سازمان‌ می‌تواند حق‌ بیمه‌ را رأساً تعیین‌ و از کارفرما مطالبه‌ و وصول‌ نماید.
 

ارسال دیگاه:

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
میزان رضایت از قانون نظری ندارم        کم        متوسط        زیاد
نظر