نوع قانون قانون و دستورالعمل
محل صدور سازمان تامین اجتماعی
عنوان قانون آئین نامه و دستور العمل اجرائی آئین نامه هیأت های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی
متن کامل قانون:

هیأت های تشخیص مطالبات به عنوان یک مرجع شبه قضایی، مسئول رسیدگی به اختلافات فی ما بین کارفرمایان و سازمان، ناشی از محاسبه و مطالبه حق بیمه و متفرعات آن است. اعضاء هیأت تشخیص مطالبات با توجه به مواد 43 و 44 قانون تأمین اجتماعی در واقع نماینده وجدان عمومی و شرکای اجتماعی سازمان اعم از بیمه شده، کارفرما و دولت می باشند. بنابراین اعضاء از هر جهت به ویژه تسلط به دانش کاری در حوزه های تخصصی و داشتن سعه صدر و بردباری، باید الگوی تمام عیار این وجدان عمومی باشند.

دستورالعمل اجرائی آئین نامه هیأت های تشخیص مطالبات

بخشنامه اعلام الحاق و نحوه اجرای مواد (16) و (17) آئین نامه هیأت های تشخیص مطالبات 

ارسال دیگاه:

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
میزان رضایت از قانون نظری ندارم        کم        متوسط        زیاد
نظر