نوع قانون قانون و دستورالعمل
محل صدور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تاريخ 1399/03/24
عنوان قانون دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور
متن کامل قانون:

دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور توسط اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ابلاغ شد.

[دریافت اصل فایل] 

ارسال دیگاه:

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
میزان رضایت از قانون نظری ندارم        کم        متوسط        زیاد
نظر