نوع قانون تصويبنامه
محل صدور ساير
تاريخ 1399/04/04
شماره قانون 34610
عنوان قانون بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال 1399
متن کامل قانون:

متن ابلاغیه بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال 1399 به پیوست ارائه میگردد.

 [دریافت اصل فایل] 

ارسال دیگاه:

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
میزان رضایت از قانون نظری ندارم        کم        متوسط        زیاد
نظر