نوع قانون قانون و دستورالعمل
محل صدور ساير
عنوان قانون بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال 1399
متن کامل قانون:

ارسال دیگاه:

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
میزان رضایت از قانون نظری ندارم        کم        متوسط        زیاد
نظر