نوع قانون تصويبنامه
محل صدور ساير
تاريخ 1400/04/19
شماره قانون 10173
عنوان قانون مصوبات سیزدهمین جلسه کارگروه پایش رفتار تجاری در خصوص رفع تعلیق کارت بازرگانی متعهدین ارزی
متن کامل قانون:
1) کلیه کارت های بازرگانی که به علت تعهدات ارزی و حسب مصوبات کارگروه پایش رفتار تجاری تعلیق شده اند مطابق با مندرجات بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال 1397 الی 1400 به شماره ابلاغ 00/17607 مورخ 1400/01/25 بانک مرکزی و با رعایت ضوابط و مقررات مطروحه در بسته سیاستی مذکور جهت ایفای تعهدات ارزی رفع تعلیق گردند.

2) متعهدین ارزی سال های 1397 و 1398 تا تاریخ 1400/04/31 و سال 1399 تا تاریخ 1400/06/31 فرصت رفع تعهدات ارزی را دارند و در صورتیکه تعهدات خود را تا سقف 60 درصد (مصوبه کمیته اقدام ارزی) نرسانند کارت بازرگانی آنها بعد از تاریخ های ذکر شده تعلیق خواهد شد.

3) متعهدین ارزی معرفی شده توسط بانک مرکزی به قوه قضاییه نیز بعد از اخذ مکاتبه مرجع قضایی جهت رفع تعلیق کارت بازرگانی می بایستی مدارک و مستندات دارایی ارزی خود را به کمیته اقدام ارزی مستقر در سازمان توسعه تجارت ارائه و در صورت تأیید کمیته مذکور برابر مندرجات بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات اقدام لازم در خصوص رفع تعلیق کارت بازرگانی جهت ایفای تعهدات ارزی معمول خواهد شد.
 

ارسال دیگاه:

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
میزان رضایت از قانون نظری ندارم        کم        متوسط        زیاد
نظر