مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13537 عددکارشناس گرامی، در خصوص اجارۀ دفتر برای شرکت ثبت شده و در راستای هدف تمدید کارت بازرگانی لطفاً رفع ابهام بفرمائید: آیا سند پرداخت مالیات اجاره (که بر عهدۀ مالک است) برای مستأجر الزامی است؟ با تشکر فراوان، علی سیف
پاسخ:
به موجب تبصره 9 ماده 53 قانون مالیات های مستقیم ، اشخاص حقوقی مکلف اند مالیات اجاره را از از مال الاجاره پرداختی کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند . ضمنا به موجب ماده 182 قانون مالیات های مستقیم کسانی که طبق این قنون مکلف به پردغخت مالیات دیگران می باشند در حکم مودی محسوب می شوند  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام