مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13537 عددبا سلام در صورت امکان، کد تعرفه پروپیلن و پلی پروپیلن و اتیلن را بیان کنید.
پاسخ:
با سلام، بر اساس کتاب مقررات صادرات و واردات، پروپیلن تحت کد 29012200، پلیپروپیلن تحت کد 390210 و اتیلن 29012100 طبقه بندی می شوند.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام